Cottonwood Slayton Veterinary Service
2250 Hwy 60, Windom
507-831-1473